Fossilfritt energiprojekt i Göteborg – ”Det är framtiden”

Campus Chalmers Johanneberg agerar testbädd för framtidens smarta energibalansstyrningar. Forsknings- och innovationsprojektet

FED pågår för att i liten skala utveckla system som i längden kan spara energi och jämna ut energiförbrukningar i hela stadsdelar och städer. 

I Akademiska Hus och Chalmersfastigheters anläggningar vid Chalmers Johanneberg testas och utvecklas moderna system inom begreppet FED, förkortning för Fossil-free Energy Districts, för att minska primärenergianvändning och reducera effekttoppar i fjärrvärme-, fjärrkyl- och el-nät. INU är med och utvecklar avancerade såväl som enkla styrsystem som deltar i denna energimarknad. På frågan om vad FED innebär är svaret glasklart. – Det är framtiden, säger Mikael Mangs Edvardsson, energiprojektledare på INUstyr, och fortsätter: – FED är ett forskningsprojekt med mycket nytänk och innovation. Det handlar om att optimera så att den energileverantör med lägst påverkan på miljön levererar den energi som konsumenterna på marknaden, det vill säga byggnaderna, vill ha. Energin fördelas och förbrukas vid en beräknad optimal tidpunkt, utan att inomhusklimatet påverkas negativt.

FED i praktiken 

Ett system i en fastighet, såsom en kylmaskin, kan ha överproduktionskapacitet samtidigt som flera närliggande byggnader har behov eller möjlighet att lagra energi för senare behov. Varje anläggning prognosticerar kommande timmars produktionskapacitet och energikostnad per timme. Energimarknaden utnyttjar det estimerade flexibla behovet; energiomvandling och förbrukning sker under optimala tidpunkter på dygnet. – För de mer avancerade styrningarna använder vi vårt energioptimeringsystem EVi, eller EnergiVision som det heter, och som redan i grunden utnyttjar energilagring och adaptivt tillför rätt mängd energi för att uppnå rätt inomhusklimat. EVi har utvecklats av oss under flera år för att spara energi åt våra kunder, och är redo för kommande energilösningar. Nu implementeras det som en del av FED-projektet.

Denna typ av utjämning av förbrukningar och lagring av energi gör att effekttoppar kraftigt reduceras. Byggnadernas termiska tröghet, batterier och smartare installationsstyrsystem bland annat utnyttjas för att leverera ett gott inomhusklimat med lägre påverkan på miljön. Det här projektet är ett prov för att utreda hur moderna AI-styrda system kan byggas ut och fungera i dagens och framtidens fastighetssystem.

Moderna öppna styrsystem

Utöver att INU utför traditionella styrentreprenader har företaget tagit fram flertalet koncept och lösningar för att möta den stora efterfrågan på standardiserade och öppna installationer där fastighetsägare inte blir låsta till ett fabrikat.

aIMD-systemet är ett egenutvecklat mätinsamlingssystem som med automatik går från mätare till faktura för kunden. Styrkor är felövervakning och uppföljning. Systemet följer gällande standarder för insamling och debitering. INU-VAV bygger på standardprodukter med standardprotokoll som är öppna på marknaden. Utan inlåsning till ett system kan kunden ner till rumsnivå styra värme, kyla och ventilation på ett optimalt sätt. EVi, aIMD och VAV är tre system som samverkar för att energioptimera fastigheter samt för att få nöjda hyresgäster. – Samtidigt som vi är med i framkanten av utvecklingen har vi en långtgående erfarenhet och historia i branschen. Vi utvecklar nya system såsom molntjänster och överordnade lösningar. Vi jobbar alltid för att effektivisera och förbättra de traditionella lösningar som finns installerade i befintliga fastigheter.

Samarbetspartners i FED är Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar. www.johannebergsciencepark.com