1

ALLMÄNT

I denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) redogör vi närmare för hur INUstyr AB, org. nr. 556736-1950 med övriga koncernbolag INUinstallation AB, org nr. 556986-5016 och INUscada AB, org. Nr. 559097-3680 med adress Åsboholmsgatan 21, 504 51 Borås (”INU eller ”Bolagen”), behandlar personuppgifter om dig i egenskap av besökare av vår hemsida, www.inu.se, i de fall du söker anställning hos oss, eller letar efter information eller besöker vår hemsida av andra skäl. Integritetspolicyn riktar sig även till dig som företräder ett bolag eller en organisation som har någon typ av professionell relation till INU (företagsrepresentanter).

2

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1

INU är personuppgiftsansvarig för INU´s behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.2

Ansvarig för personuppgiftsfrågor hos INU är Henrik Kristensen, vars uppgifter består bland annat av att övervaka att INU´s behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Henrik Kristensen kan kontaktas på henrik.kristensen@inu.se eller 0734-335911.

3

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

3.1

Besökare av hemsidan:

INU samlar in information om dig som vi behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida, såsom IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande (enhetsinformation).

3.2

Rekrytering:

INU samlar in information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster hos INU. Personuppgifter som kan samlas in för rekryteringssyfte är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer, CV och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

4

VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

4.1

För besökare av vår hemsida

Personuppgifter samlas in om dig i samband med att du besöker vår hemsida www.inu.se. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifterÄndamålLaglig grund
Enhetsinformation (IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande)För att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla hemsidan.Behandlingen är nödvändig för Bolagens berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida (intresseavvägning).

5

HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge INU är skyldig att lagra dina personuppgifter enligt lag. Bolagen lagrar också de uppgifter som krävs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara de eventuella rättsliga anspråk som kan uppkomma. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas.

INU sparar dina personuppgifter som samlats in i rekryteringssyfte för att utvärdera dina möjligheter att erhålla anställning vid Bolagen intill dess att tjänsten som du har sökt är tillsatt. Om du har sökt en tjänst utan att den har utlysts, kommer din ansökan att sparas till dess att vi hunnit bedöma om du skulle kunna bli aktuell för en anställning på Bolagen inom en rimlig framtid. Vi sparar även de uppgifter som krävs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara de eventuella rättsliga anspråk som kan uppkomma till följd av din ansökan.

6

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART OCH TREDJELAND

6.1

Vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part enligt tabellen nedan.

Tredje partAnledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Leverantör av molntjänstBolagen lagrar sin information i en molntjänst, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantören Microsoft av den molntjänsten.
Leverantörer och övriga samarbetspartnersBolagen kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer och övriga samarbetspartners till vår verksamhet. Detta sker i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för Bolagen.

6.2

Bolagen lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Bolagen åtagande mot dig. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i kommersiella syften.

6.3

Bolagen strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Bolagen överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Bolagen att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

6.4

Bolagen använder Microsoft Azure för lagring av data. Genom Bolagens användning av Microsoft Azure och Microsoft 365 Web Services kan dina personuppgifter överföras till USA. De personuppgifter som Bolagen samlar in om dig genom din användning av Bolagens webbplats kan överföras till Mirosoft i USA, genom Microsoft Analytics. Bolagen har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom Mirosoft Azure och Microsoft Web Services anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

7

DINA RÄTTIGHETER

7.1

Under förutsättning att INU är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Begäran om att få ta del av sådan information ska vara skriftlig och skickas till INU på den adress som anges nedan under stycket ”Kontakt”.

7.2

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

7.3

INU kommer att på din begäran eller eget initiativ radera, rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. INU är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

7.4

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig) samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger.

7.5

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av INU, eller frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta INU (för kontaktuppgifter se stycket ”Kontakt” nedan).

7.6

Vänligen kontakta INU om du är missnöjd med Bolagens behandling av dina personuppgifter, så kommer INU att göra sitt bästa för att bemöta dina klagomål.

8

SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. INU har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

9

COOKIES

Bolagen använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen www.inu.se samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata.

10

ÄR DU SKYLDIG ATT LÄMNA UPPGIFTER?

Du är inte, i förhållande till Bolagen, skyldig att lämna några uppgifter till Bolagen.

11

ÄNDRINGAR

Bolagen har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Om Bolagen genomför väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Bolagen att informera dig via e-post, under förutsättning att Bolagen har din e-postadress, eller, om möjligt, på annat sätt.

12

KONTAKT

Tveka inte att kontakta Bolagen på om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy.

Bolagens kontaktinformation:

Organisationsnummer: 556736-1950, 556986-5016, 559097-3680
Adress: Åsboholmsgatan 21, 504 51 Borås
Telefonnummer: 033-222880
E-postadress: info@inu.se

Kontaktinformation till ansvarig för personuppgiftsfrågor hos Bolagen:

Namn: Henrik Kristensen

E-post: henrik.kristensen@inu.se

Telefonnummer: 0734-335911